ARMBÅGSARTROS

Armbågsledsartros är en onormal förslitning
av ledbrosket i armbågsleden som ofta ger
upphov till benpålagringar.
Pålagringarna tilltar och förändrar leden
så länge den onormala förslitningen pågår.
En av orsakerna till förslitningen av ledbrosket
och de senare uppkomna pålagringarna, är
olika typer av tillväxtrubbningar i och runt leden.
Dessa rubbningar utvecklas under hundens
uppväxttid och kan sällan påvisas
före 3,5 månaders ålder.

Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna
är att små
men väsentliga delar
av ledbrosket inte utvecklas

normalt eller att det skadas pga.
rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

SYMTOM

Då symptom visar sig hos
hundar med armbågsartros är

det vanligen som hälta. Många
hundar med lindriga pålagringar

konstaterade efter 1 års
ålder visar dock inga tecken

på smärta (hälta). De hundar som är
halta bör undersökas av veterinär.

BEHANDLING

I ett tidigt skede, innan leden har fått stora
förändringar, finns förutsättningar för att ett
kirurgiskt ingrepp ska göra hunden besvärsfri.
En led som redan har pålagringar blir dock
aldrig fri dessa. Pålagringarna ökar ofta något,
även efter en lyckad operation. Hundar med
lindriga symtom och som opereras tidigt
brukar dock kunna bli besvärsfria om de inte
hålls i alltför högt hull och inte ansträngs
kraftigt, såsom vid draghundsarbete eller
hård brukshunds- eller jakthundsträning.
När hundarna är halta och har stora förändringar
i lederna blir operationsresultatet osäkrare.
Oftast får man i stället inrikta sig på att försöka
få hunden besvärsfri genom viktminskning,
ändrad motion och eventuellt även genom att
ge smärtstillande medel. Vid kroniska, grava hältor
som inte svarar på behandling kan av
djurskyddsskäl avlivning vara den enda utvägen.

OSTEOCHONDROS

Vanligt förekommande samlingsbegrepp för de olika
typerna av utvecklingsrubbningar i armbågen är
osteochondros (benbroskskada, degeneration)
eller armbågsledsdysplasi
(felaktig utveckling av armbågsleden).

Hos hundar med tydliga kliniska symtom
(bl.a. hälta) på grund av defekter i
armbågsleden ses benpålagringar

vid röntgenundersökning tidigast inom 1 månad efter
det att de första symtomen på en ledskada har
uppmärksammats. Tyvärr ger inte
graden av artros någon säker
upplysning om hur allvarlig den ursprungliga
defekten i leden är, speciellt inte hos äldre hundar,
eftersom artrosen ökar med åldern och även
är starkt beroende av det sätt hunden motioneras på.

GRADERING

Vid den centrala granskningen
av röntgenbilderna graderas

armbågsledsartros enligt följande skala,
som nu också används internationellt:

Armbågar graderas enligt 4 nivåer:
0 inga påvisbara förändringar (även kallad UA – utan anmärkning)
I lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
II måttliga benpålagringar, 2 – 5 mm
III kraftiga benpålagringar, över 5 mm